Easyhunt – vilkår for slutbrugers anvendelse

1. Generelt

1.1 Disse vilkår og betingelser regulerer forholdet mellem dig som kunde ("brugeren") og Easyhunt AB ("Easyhunt") for webabonnementer og relaterede supplerende tjenester vedrørende appen ("Easyhunt-app").

1.2 Brugeren kan være en myndig fysisk person eller en juridisk enhed.

1.3 Denne aftale er kun indgået mellem brugeren og Easyhunt, og ikke Apple, Inc. ("Apple"). Uanset ovenstående anerkender brugeren, at Apple og dets datterselskaber er begunstigede tredjeparter i denne aftale, og at Apple har ret til at håndhæve denne aftale over for brugeren. Easyhunt, ikke Apple, er alene ansvarlig for Easyhunt-appen og dens indhold.

1.4 Brugeren indestår for og garanterer, at (i) han/hun ikke befinder sig i et land, der er underlagt embargo fra den amerikanske regering, eller som er betegnet som et "terrorstøttende" land, og at (ii) han/hun ikke står på en af den amerikanske regerings lister over forbudte eller begrænsede parter.

2. Plus-abonnementer

2.1 Der er yderligere oplysninger om PLUS-abonnementstjenester på webstedet.

3. Licensens omfang

3.1 Easyhunt tildeler brugeren en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, genkaldelig licens til at bruge Easyhunt-appen til brugerens personlige, ikke-kommercielle formål. Brugeren må kun bruge Easyhunt-appen på Apple-enheder, som brugeren ejer eller kontrollerer, og sådan som det er tilladt i App Stores servicebetingelser.

3.2 Brugeren giver Easyhunt en ubegrænset, ikke-genkaldelig, overdragelig og royaltyfri licens til på enhver måde, som Easyhunt finder passende, at bruge alle materialer, som i ethvert format er uploadet eller på anden måde gjort tilgængelige i Easyhunt-appen.

4. Aftale

4.1 Aftalen og ordren er bindende i overensstemmelse med den aktuelle pris på købstidspunktet.

4.2 Aftalen gælder for 12 måneder og fornys automatisk med yderligere 12 måneder.

4.3 Opsigelse af abonnementet skal ske 14 dage før kontraktens udløb. Opsigelse sker via et link på hjemmesiden.

4.4 Hvis brugeren eller medlemmer af brugerens jagthold, der bruger PLUS-abonnementet, overtræder nogen af punkterne i aftalen, forbeholder Easyhunt sig ret til at opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning uden nogen forpligtelse til tilbagebetaling af den betalte pris.

4.5 Easyhunt forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser når som helst.

5. Abonnementsgebyrer

5.1 Brugeren skal betale den aktuelle pris i euro eller lokal valuta for tjenesten på den dato, hvor transaktionen finder sted. Gebyrer skal betales årligt forud. Betaling skal ske senest på forfaldsdatoen. Easyhunt har ret til at opkræve et administrationsgebyr for påmindelser.

5.2 Rykkergebyr er EUR 6,00 eller tilsvarende i lokal valuta.

5.3 Easyhunt forbeholder sig retten til at forhøje abonnementsafgiften, hvis yderligere medlemmer føjes til jagtholdet.

5.4 Brugeren skal straks underrette Easyhunt skriftligt, hvis vedkommende mener, at en faktura er forkert. Hvis dette ikke sker inden for 10 dage fra fakturadatoen, mister brugeren retten til at gøre indsigelse.

5.5 Abonnementsgebyrer refunderes kun i tilfælde af alvorlige serviceafbrydelser forårsaget af Easyhunt. Refunderede gebyrer svarer til varigheden af tjenesteforstyrrelsen og er baseret på gældende abonnementsgebyrer. Refunderinger kan ikke være større end det senest betalte abonnementsgebyr.

5.6 Midlertidige kampagnepriser påvirker ikke løbende kontrakter.

6. Returneringer

6.1 Køberen kan annullere købet inden for 14 dage efter købet. Send en mail til [email protected], og oplys, at du ønsker at annullere købet, navnet på holdet og dit brugernavn. Dine penge vil blive returneret inden for 30 arbejdsdage.

7. Overdragelse af abonnement

7.1 Brugeren kan overdrage en abonnementsaftale efter samtykke fra Easyhunt. Overdragelsen og samtykket skal ske skriftligt.

8. Easyhunts ansvar

8.1 Easyhunt er ikke ansvarlig for brugerens indhold på Easyhunts servere eller brugerens brug af Easyhunt-appen.

8.2 Easyhunt kan ikke holdes erstatningsansvarlig i forbindelse med brugerens indhold på Easyhunts servere eller brugerens brug af Easyhunt-appen.

8.3 Easyhunt er ikke ansvarlig for og vil ikke refundere abonnementsgebyret for skader, der skyldes fejl i hardware eller software på Easyhunts servere, eller i tilfælde af ondsindet adgang til Easyhunts servere for at ødelægge, krænke eller ændre oplysninger på serverne.

8.4 Easyhunt har ret til at slette inaktive konti, som ikke har været logget på i 18 måneder.

8.5 Easyhunt forbeholder sig ret til at rette fejl i prislister og andre oplysninger, som kan påvirke abonnementsafgiften.

8.6 Easyhunt, ikke Apple, er ansvarlig for at behandle eventuelle krav fra brugeren vedrørende Easyhunt-appen eller brugen af den, herunder, men ikke begrænset til: (i) ethvert krav om produktansvar, (ii) enhver påstand om, at Easyhunt-appen ikke overholder gældende love eller bestemmelser, og (iii) ethvert krav, der måtte opstå i forbindelse med forbrugerbeskyttelsesloven eller lignende lovgivning.

8.7 Easyhunt tilbyder grundlæggende vedligeholdelse eller support til Easyhunt-appen, men er ikke forpligtet til at gøre det i større omfang end sådan vedligeholdelse eller support, som er påkrævet i henhold til gældende lovgivning. Easyhunt, ikke Apple, er forpligtet til at opfylde sådanne vedligeholdelses- eller supportkrav.

8.8 Easyhunt fraskriver sig enhver garanti vedrørende Easyhunt-appen i det omfang, loven tillader det. I det omfang der gælder nogen form for garanti i henhold til loven, som ikke kan fraskrives, er Easyhunt, ikke Apple, alene ansvarlig for denne garanti.

8.9 Easyhunt er ikke forpligtet til at holde brugeren skadesløs eller forsvare denne i henhold til eventuelle krav fra tredjepart, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Easyhunt-appen. I det omfang, Easyhunt er forpligtet til at yde erstatning i henhold til gældende lov, er Easyhunt, ikke Apple, alene ansvarlig for at undersøge, forsvare, indgå forlig om og fritage fra ethvert krav, som Easyhunt-appen eller din brug af denne krænker nogen tredjeparts immaterielle rettigheder.

8.10 EASYHUNT ELLER DENNES LICENSGIVERE PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HÆFTELSESANSVAR I FORBINDELSE MED NOGEN FORM FOR SKADESERSTATNING (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TILFÆLDIGT OPSTÅEDE SKADER, STRAFFERETLIGE SKADER OG FØLGESKADER, TABT INDTJENING ELLER SKADER SOM FØLGE AF DATATAB ELLER DRIFTSTAB), DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE EASYHUNT-APPEN OG INDHOLDET, UANSET OM DER TAGES UDGANGSPUNKT I GARANTIRET, KONTRAKTRET, ERSTATNINGSRET ELLER NOGET ANDET JURIDISK OMRÅDE, OG UANSET OM GARMIN PÅ FORHÅND ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR FREMSÆTTELSE AF SÅDANNE ERSTATNINGSKRAV ELLER EJ. NOGLE LANDE, STATER ELLER JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR TAB ELLER SKADE FORÅRSAGET AF GROV UAGTSOMHED, PERSONSKADE ELLER DØD, ELLER FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG, I HVILKET TILFÆLDE GARMINS ANSVAR BEGRÆNSES I VIDEST MULIGT OMFANG EN SÅDAN FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. MEDMINDRE DETTE IKKE ER UDELUKKET I SLUTBRUGERVILKÅRENE OG -BETINGELSERNE, KAN DE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE SUMMEN AF DEN PRIS, SOM BRUGEREN HAR BETALT DET FOREGÅENDE ÅR.

9. Brugeransvar

9.1 Brugeren indvilliger i at overholde svensk eller lokal lovgivning samt Easyhunts politikker vedrørende det materiale, der er indeholdt i og på Easyhunts servere, og det formål, de anvendes til. Dette omfatter links til objekter, som krænker disse lovgivninger. Brugeren skal også overholde lovgivningen i det land, hvor vedkommende er bosiddende, og det destinationsland, som materialet er beregnet til, samt reglerne for det anvendte internettopdomæne.

9.2 Brugeren forpligter sig til ikke at opnå uautoriseret adgang til Easyhunt-serverne, der er forbundet til det offentlige internet, samt til ikke at bruge flere computerressourcer end dem, der er tildelt under abonnementet.

9.3 Brugeren er ansvarlig for alle handlinger i form af korrespondance, der udføres via deres konti, herunder upassende afsendelse af e-mail og alle relaterede aktiviteter.

9.4 Brugeren er ansvarlig for alle de oplysninger, der publiceres på deres websteder, og som opbevares i lagerområder og andre steder på Easyhunts servere.

9.5 Brugeren må ikke videresælge tjenesten.

9.6 Brugeren skal skriftligt underrette Easyhunt om enhver ændring i faktureringsadresse og telefonnummer.

9.7 Brugeren må ikke anvende tjenesten på en måde, der krænker nogen persons privatliv eller sikkerhed.

10. Internetpolitik

10.1 Brugere må ikke anvende internettet eller tjenesten på upassende vis. Easyhunt forbeholder sig ret til at fortolke disse vilkår, sådan som de er relateret til denne kontrakt.

10.2 Easyhunt forbeholder sig retten til at afgøre, om oplysninger, som brugeren gemmer på Easyhunts servere, er upassende.

10.3 Materialer, som Easyhunt anser for upassende, omfatter pornografi, alt, der krænker privatlivets fred eller sikkerheden for en person, racisme og andet materiale, som kan medføre forargelse eller skade.

10.4 Easyhunt er berettiget til at kontrollere brugerens oplysninger på sine servere. Hvis brugeren overtræder abonnementsaftalen, forbeholder Easyhunt sig ret til at blokere, fjerne eller slette oplysninger, der anses for upassende. Hvis overtrædelsen anses for at være alvorlig, kan brugeren helt eller delvist suspenderes fra at bruge tjenesten.

11. Tvister

11.1 I tilfælde af tvist skal parterne i første omgang forsøge at bilægge tvisten gennem fælles forhandlinger og overenskomst. Hvis der ikke opnås enighed, skal tvisten indbringes for Stockholms tingsrätt, Stockholm, Sverige.

12. Force majeure

12.1 Easyhunt fritages for at opfylde denne kontrakt, hvis Easyhunt forhindres eller i væsentlig grad påvirkes negativt af omstændigheder, som Easyhunt ikke med rimelighed kan forventes at kontrollere eller forudsige, herunder krig, myndighedernes indgriben, civile uroligheder, begrænsninger på energiforsyning, forbud, restriktioner, værditab, ulykker, manglende leveringer fra leverandører eller lignende hændelser.

Easyhunt AB, Box 2032, 436 02 Hovås, Sverige, [email protected]