Easyhunt-loppukäyttäjän käyttöehdot

1. Yleistä

1.1 Nämä käyttöehdot koskevat asiakkaan ("Käyttäjä"’) ja Easyhunt AB:n ("Easyhunt") välistä suhdetta, joka liittyy sovelluksen ("Easyhunt-sovellus") verkkotilauksiin ja niihin liittyviin lisäpalveluihin.

1.2 Käyttäjä voi olla täysi-ikäinen fyysinen henkilö tai oikeussubjekti.

1.3 Tämä sopimus on vain käyttäjän ja Easyhuntin välinen, se ei koske Apple, Inc:iä. ("Apple"). Huolimatta siitä, mitä edellä on todettu, käyttäjä tiedostaa, että Apple ja sen tytäryhtiöt ovat tämän sopimuksen kolmannen osapuolen edunsaajia ja Applella on oikeus käyttää tätä sopimusta käyttäjää vastaan. Easyhunt, ei Apple, vastaa yksin Easyhunt-sovelluksesta ja sen sisällöstä.

1.4 Käyttäjä vakuuttaa ja takaa, että (i) hän ei ole maassa, joka on Yhdysvaltain vientikiellossa olevalla alueella tai määritetty terrorismia tukevaksi eikä (ii) hän ole missään Yhdysvaltain rajoitettujen tai kiellettyjen osapuolten luettelossa.

2. Plus-tilaukset

2.1 Lisätietoja PLUS-tilauspalveluista on sivustossa.

3. Käyttöoikeuden laajuus

3.1 Easyhunt myöntää käyttäjälle rajatun, ei-yksinomaisen, peruutettavissa olevan käyttöoikeuden, jota ei voi siirtää, Easyhunt-sovelluksen käyttämiseen käyttäjän henkilökohtaisiin ei-kaupallisiin käyttötarkoituksiin. Käyttäjä saa käyttää Easyhunt-sovellusta vain Apple-laitteissa, jotka ovat käyttäjän omistamia tai hallussa, ja kuten muutoin on sallittu App Storen palveluehdoissa.

3.2 Käyttäjä myöntää Easyhuntille rajattoman, peruuttamattoman, siirrettävän ja korvauksettoman oikeuden käyttää millä tahansa sopivaksi katsomallaan tavalla muodosta riippumatta kaikkea materiaalia, joka on ladattu tai muutoin annettu saataville Easyhunt-sovelluksessa.

4. Sopimus

4.1 Sopimus ja tilaus on sitova ostoajankohdan hinnan mukaisesti.

4.2 Sopimus on voimassa 12 kuukautta, ja se uusitaan aina automaattisesti 12 kuukaudeksi.

4.3 Tilaus on peruutettava 14 päivää ennen sopimuksen päättymistä. Peruutus tehdään aloitussivulla olevan linkin kautta.

4.4 Jos käyttäjä tai hänen PLUS-tilausta käyttävän metsästysporukkansa jäsen toimii jonkin sopimuksen artiklan vastaisesti, Easyhunt pidättää oikeuden lopettaa sopimus välittömästi ilman minkäänlaista velvollisuutta hyvittää ostohinta.

4.5 Easyhunt pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa.

5. Tilausmaksut

5.1 Käyttäjän on maksettava palvelusta sen nykyinen hinta euroina tai paikallisessa valuutassa ostopäivänä. Maksut on maksettava vuosittain etukäteen. Maksu on tehtävä viimeistään eräpäivänä. Easyhuntilla on oikeus veloittaa hallintomaksu muistutuksista.

5.2 Muistutusmaksu on 6 euroa tai vastaava summa paikallisessa valuutassa.

5.3 Easyhunt pidättää oikeuden nostaa tilausmaksua, jos metsästysporukkaan lisätään jäseniä.

5.4 Käyttäjän on ilmoitettava Easyhuntille ripeästi kirjallisena, jos hän havaitsee laskussa virheen. Jos hän ei tee niin 10 päivän kuluessa laskun päivämäärästä, hän luopuu valitusoikeudestaan.

5.5 Tilausmaksuja hyvitetään ainoastaan, jos palvelussa ilmenee vakava keskeytyminen, jonka aiheuttaja on Easyhunt. Hyvitysmaksut vastaavat palvelun häiriön kestoa ja perustuvat sovellettaviin tilausmaksuihin. Hyvitys ei voi olla suurempi kuin viimeksi maksettu tilausmaksu.

5.6 Tilapäiset kampanjahinnat eivät vaikuta voimassa oleviin sopimuksiin.

6. Palautukset

6.1 Ostaja voi peruuttaa ostoksensa 14 päivän kuluessa ostoksesta. Lähetä siinä tapauksessa osoitteeseen [email protected] sähköpostiviesti, jossa sanot haluavasi peruuttaa ostoksesi. Mainitse myös porukkasi nimi ja käyttäjätunnuksesi. Rahat palautetaan 30 työpäivän kuluessa.

7. Tilauksen siirtäminen

7.1 Käyttäjä voi siirtää tilaussopimuksen saatuaan siihen luvan Easyhuntilta. Siirron ja luvan on oltava kirjallisia.

8. Easyhuntin vastuu

8.1 Easyhunt ei ole vastuussa käyttäjän sisällöstä Easyhuntin palvelimissa eikä käyttäjän Easyhunt-sovelluksen käytöstä.

8.2 Easyhuntilla ei ole velvollisuutta maksaa vahingonkorvausta käyttäjän sisällöstä Easyhuntin palvelimissa eikä käyttäjän Easyhunt-sovelluksen käytöstä.

8.3 Easyhuntilla ei ole velvollisuutta hyvittää tilausmaksua tilanteissa, joissa Easyhuntin palvelinten laitteistossa tai ohjelmistossa ilmenee vika tai joissa Easyhuntin palvelimia on käytetty haitallisesti tarkoituksena hävittää tai muokata palvelimissa olevia tietoja tai kajota niihin.

8.4 Easyhuntilla on oikeus poistaa passiiviset tilit, joille ei ole kirjauduttu 18 kuukauteen.

8.5 Easyhunt pidättää oikeuden korjata virheitä hintaluetteloissa ja muissa tiedoissa, jotka voivat vaikuttaa tilausmaksuun.

8.6 Easyhunt, ei Apple, on vastuussa vastaamisesta käyttäjän vaateisiin, jotka liittyvät Easyhunt-sovellukseen tai sen käyttämiseen, mukaan lukien (i) tuotevastuuseen liittyvät vaateet, (ii) vaateet, joiden mukaan Easyhunt-sovellus ei täytä sovellettavia lain- tai säädöstenmukaisia vaatimuksia, ja (iii) kuluttajansuojan tai vastaavan lainsäädännön mukaiset vaateet.

8.7 Easyhunt tarjoaa Easyhunt-sovelluksen perushuoltoa tai -tukea sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. Easyhunt, ei Apple, vastaa kyseisten huolto- tai tukitoimien hankkimisesta.

8.8 Easyhunt sanoutuu irti kaikista Easyhunt-sovellukseen liittyvistä takuista lainsäädännössä sallitun enimmäismäärän mukaisesti. Jos jostakin lainmukaisesta takuusta ei voi sanoutua irti, Easyhunt, ei Apple, vastaa yksin kyseisestä takuusta.

8.9 Easyhuntilla ei ole velvollisuutta turvata tai puolustaa käyttäjää koskien kolmansien osapuolten vaateita, jotka johtuvat Easyhunt-sovelluksesta tai liittyvät siihen. Jos Easyhuntilla on velvollisuus vahingonkorvaukseen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, Easyhunt, ei Apple, vastaa yksin kaikkien niiden vaateiden tutkimisesta, puolustuksesta, sovittelusta ja purkamisesta, joiden mukaan Easyhunt-sovellus tai sen käyttösi on jonkin kolmannen osapuolen immateriaalioikeuden vastaista.

8.10 EASYHUNT JA SEN LISENSSINHALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN SATUNNAISET JA ESIMERKINOMAISET VAHINGOT, VOITON MENETYS TAI VAHINGOT, JOTKA JOHTUVAT TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ), JOTKA JOHTUVAT EASYHUNT-SOVELLUKSEN JA SEN SISÄLLÖN KÄYTTÄMISESTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ NIIDEN KÄYTTÄMISEEN, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO TÄMÄ TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN LAKITEORIAAN SEKÄ SIITÄ, ONKO GARMINILLE ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. JOTKIN MAAT, OSAVALTIOT TAI ALUEET EIVÄT SALLI VASTUUNRAJOITUSTA SUHTEESSA MENETYKSIIN TAI VAHINKOIHIN, JOTKA JOHTUVAT TÖRKEÄSTÄ HUOLIMATTOMUUDESTA, VAMMOISTA TAI KUOLEMASTA, TAI VÄLILLISISTÄ TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ. SIINÄ TAPAUKSESSA GARMININ VASTUU RAJOITTUU SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMIIN PUITTEISIIN. ELLEI TÄTÄ OLE POISSULJETTU LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖEHDOISSA, SUMMA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ KÄYTTÄJÄN EDELLISENÄ VUONNA MAKSAMAA HINTAA.

9. Käyttäjän vastuu

9.1 Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Ruotsin tai paikallista lainsäädäntöä sekä Easyhuntin käytäntöjä, jotka koskevat Easyhuntin palvelimissa olevia materiaaleja ja niiden käyttötarkoituksia. Tämä sisältää linkit kohteisiin, jotka ovat näiden säädösten vastaisia. Lisäksi käyttäjän on noudatettava asuinmaansa lainsäädäntöä ja sen maan lainsäädäntöä, jolle kyseinen materiaali on tarkoitettu, sekä ylintä käytettävää Internet-toimialuetta koskevia säädöksiä.

9.2 Käyttäjä ei pyri pääsemään luvatta Easyhuntin palvelimiin, jotka ovat yhteydessä julkiseen Internetiin, eikä Easyhuntiin kokonaisuutena eikä käytä enempää tietokoneresursseja kuin tilaus sisältää.

9.3 Käyttäjä vastaa kaikesta tiliensä viestintätoiminnasta, kuten virheellisestä sähköpostin lähettämisestä ja kaikista liittyvistä toimista.

9.4 Käyttäjä vastaa kaikista tiedoista, joita hän julkaisee sivustoissaan tai säilyttää tallennusalueilla ja muissa paikoissa Easyhuntin palvelimissa.

9.5 Käyttäjä ei saa jälleenmyydä palvelua.

9.6 Käyttäjän on ilmoitettava Easyhuntille kirjallisesti mahdollisista laskutusosoitteen ja puhelinnumeron muutoksista.

9.7 Käyttäjä ei saa käyttää palvelua tavalla, joka rikkoo jonkun henkilön yksityisyyttä tai turvallisuutta.

10. Internet-käytäntö

10.1 Käyttäjät eivät saa osallistua asiattomaan Internetin tai palvelun käyttöön. Easyhunt pidättää oikeuden tulkita näitä ehtoja suhteessa tähän sopimukseen.

10.2 Easyhunt pidättää oikeuden määrittää, ovatko käyttäjän Easyhuntin palvelimissa olevat tiedot asiattomia.

10.3 Easyhunt tulkitsee asiattomiksi materiaaleiksi muun muassa pornografian, kaiken, mikä rikkoo henkilön yksityisyyttä tai turvallisuutta, rasismin ja muunlaiset mahdollisesti loukkaavat tai haitalliset materiaalit.

10.4 Easyhuntilla on valtuutus tutkia palvelimissaan säilytettävät käyttäjän tiedot. Jos käyttäjä rikkoo tilaajan sopimusta, Easyhunt pidättää oikeuden estää tai poistaa kaikki asiattomiksi katsomansa tiedot. Jos rikkomus katsotaan vakavaksi, käyttäjän pääsy palveluun voidaan keskeyttää kokonaan tai osittain.

11. Kiistat

11.1 Kiistatilanteissa osapuolten on yritettävä aluksi ratkaista kiista neuvottelemalla ja sovittelemalla. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, kiista käsitellään Ruotsissa Tukholman käräjäoikeudessa.

12. Ylivoimaiset esteet

12.1 Easyhunt vapautetaan tämän sopimuksen toteuttamisesta, jos Easyhuntia estää tai siihen vaikuttaa olennaisesti jokin olosuhde, jota Easyhunt ei voi kohtuullisin toimin hallita tai olisi voinut ennakoida, kuten sota, valtion viranomaisten toimet, levottomuudet, energiansaannin rajoitukset, kiellot, rajoitukset, puutteellinen kapasiteetti, onnettomuus, toimitusten puuttuminen ja vastaavat tilanteet.

Easyhunt AB, Box 2032, 436 02 Hovås, Ruotsi, [email protected]