Bruksvilkår for Easyhunt-sluttbrukere

1. Generelt

1.1 Disse vilkårene og betingelsene regulerer forholdet mellom deg som kunde («brukeren») og Easyhunt AB («Easyhunt») for nettabonnementer og tilknyttede tilleggstjenester knyttet til appen («Easyhunt-app»).

1.2 Brukeren kan være en fysisk person i myndig alder eller en juridisk enhet.

1.3 Denne avtalen inngås kun mellom brukeren og Easyhunt, og ikke Apple, Inc. («Apple»). Uavhengig av det foregående erkjenner brukeren at Apple og dets datterselskaper fungerer som denne avtalens begunstigede tredjepart, og Apple har rett til å håndheve denne avtalen i forhold til brukeren. Easyhunt, ikke Apple, er eneansvarlig for Easyhunt-appen og innholdet i den.

1.4 Brukeren erklærer og garanterer (i) at vedkommende ikke befinner seg i et land som er underlagt en handelsblokade av amerikanske myndigheter, eller som er angitt som et land som støtter terrorvirksomhet, og (ii) at vedkommende ikke er oppført på amerikanske myndigheters lister over forbudte eller begrensede parter.

2. Plus-abonnementer

2.1 Gå til nettsiden for å få mer informasjon om PLUS-abonnementstjenester.

3. Lisensens omfang

3.1 Easyhunt gir brukeren en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og gjenkallelig lisens til å bruke Easyhunt-appen til brukerens personlige, ikke-kommersielle formål. Brukeren kan kun bruke Easyhunt-appen på Apple-enheter som brukeren eier eller kontrollerer selv, og på en måte som er tillatt i henhold til App Store-tjenestevilkårene.

3.2 Brukeren gir Easyhunt en ubegrenset, ugjenkallelig, overførbar og royalty-fri lisens til å bruke alt materiale i ethvert format som lastes opp eller på annen måte gjøres tilgjengelig i Easyhunt-appen, på en måte som Easyhunt mener er passende.

4. Avtale

4.1 Avtalen og bestillingen er bindende i henhold til den gjeldende prisen på kjøpstidspunktet.

4.2 Avtalen er gyldig i 12 måneder og fornyes automatisk med ytterligere 12 måneder.

4.3 En abonnementsoppsigelse må gjøres 14 dager før kontrakten utløper. Oppsigelsen gjøres via en kobling på hjemmesiden.

4.4 Hvis brukeren eller personer i brukerens jaktlag som bruker PLUS-abonnementet, bryter noen av punktene i avtalen, forbeholder Easyhunt seg retten til å si opp kontrakten med umiddelbar virkning uten noen forpliktelse om å tilbakebetale betalte summer.

4.5 Easyhunt forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene når som helst.

5. Abonnementsgebyr

5.1 Brukeren må betale den gjeldende prisen for tjenesten i euro eller en lokal valuta på datoen transaksjonen finner sted. Gebyrer betales hvert år på forhånd. Betalinger må gjøres innen forfallsdatoen. Easyhunt har rett til å kreve et administrasjonsgebyr for purringer.

5.2 Et purregebyr på EUR 6 eller tilsvarende i lokal valuta.

5.3 Easyhunt forbeholder seg retten til å øke abonnementsgebyret hvis flere personer legges til i jaktlaget.

5.4 Brukeren må umiddelbart varsle Easyhunt skriftlig hvis de mener at en faktura er feil. Hvis dette ikke gjøres innen ti dager fra fakturadatoen, mister brukeren retten til å protestere.

5.5 Abonnementsgebyrer blir kun refundert ved alvorlige tjenesteavbrudd som forårsakes av Easyhunt. Refunderte gebyrer skal være i henhold til tjenesteavbruddets varighet og er basert på gjeldende abonnementsgebyrer. Refusjoner kan ikke være større enn det mest nylig betalte abonnementsgebyret.

5.6 Midlertidige kampanjepriser påvirker ikke gjeldende kontrakter.

6. Returer

6.1 Kjøperen har mulighet til å annullere kjøpet innen 14 dager etter kjøpet. Send en e-post til [email protected] og skriv at du vil annullere kjøpet, navnet på laget og brukernavnet ditt. Pengene dine blir returnert innen 30 virkedager.

7. Overføring av abonnement

7.1 Brukeren kan overføre en abonnementsavtale etter samtykke fra Easyhunt. Overføringen og samtykket må skje skriftlig.

8. Easyhunts ansvar

8.1 Easyhunt er ikke ansvarlig for brukerens innhold på Easyhunts servere eller brukerens bruk av Easyhunt-appen.

8.2 Easyhunt kan ikke holdes ansvarlig for å betale skader knyttet til brukerens innhold på Easyhunts servere eller brukerens bruk av Easyhunt-appen.

8.3 Easyhunt skal ikke holdes ansvarlig for eller refundere abonnementsgebyret på grunn av skader som forårsakes av svikt i maskinvare eller programvare på Easyhunts servere eller ondsinnet tilgang til Easyhunts servere for å ødelegge, krenke eller endre informasjon på dem.

8.4 Easyhunt har rett til å slette inaktive kontoer som ingen har logget seg inn på på 18 måneder.

8.5 Easyhunt forbeholder seg retten til å korrigere feil i prislister og annen informasjon som kan påvirke abonnementsgebyret.

8.6 Easyhunt, ikke Apple, er ansvarlig for å adressere eventuelle krav fra brukeren knyttet til Easyhunt-appen eller bruken av den, inkludert, men ikke begrenset til: (i) eventuelle krav om produktansvar; (ii) eventuelle krav om at Easyhunt-appen ikke overholder gjeldende juridiske eller forskriftsmessige krav, og (iii) eventuelle krav som oppstår i forbindelse med forbrukervernlovgivning eller lignende lovgivning.

8.7 Easyhunt tilbyr grunnleggende vedlikehold eller støtte for Easyhunt-appen, men er ikke pålagt å gjøre det i større grad enn vedlikeholdet eller støtten som kreves i henhold til gjeldende lovgivning. Easyhunt, ikke Apple, skal være forpliktet til å innfri slike vedlikeholds- eller støttekrav.

8.8 Easyhunt fraskriver seg alle garantier om Easyhunt-appen i den grad loven tillater det. I den grad det foreligger en garanti i henhold til loven som ikke kan fraskrives, skal Easyhunt, ikke Apple, være eneansvarlig for en slik garanti.

8.9 Easyhunt er ikke forpliktet til å holde brukeren skadesløs eller forsvare vedkommende med hensyn til tredjepartskrav som oppstår som følge av eller tilknyttet Easyhunt-appen. I den grad Easyhunt er pålagt å tilby skadeserstatning i henhold til gjeldende lovgivning, skal Easyhunt, ikke Apple, være eneansvarlig for undersøkelsen, forsvaret, oppgjøret og frafallet av eventuelle krav om at Easyhunt-appen eller bruken din av den krenker en tredjeparts åndsverksrettigheter.

8.10 UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL EASYHUNT ELLER NOEN AV DETS LISENSGIVERE HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR NOEN SOM HELST FORM FOR SKADER (BLANT ANNET TILFELDIGE SKADER, STRAFFEERSTATNING OG FØLGESKADER, INNTEKTSTAP ELLER SKADER SOM FØLGE AV TAPTE DATA ELLER DRIFTSAVBRUDD) SOM FØLGE AV BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE EASYHUNT-APPEN OG INNHOLDET, ENTEN DET ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADEGJØRENDE HANDLING ELLER ANNEN RETTSLIG TEORI, OG ENTEN GARMIN ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER IKKE. ENKELTE LAND, DELSTATER OG JURISDIKSJONER TILLATER IKKE FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR FOR TAP ELLER SKADE FORÅRSAKET AV GROV UAKTSOMHET, PERSONSKADE ELLER DØD, ELLER AV TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ DET KAN HENDE AT BEGRENSNINGENE ELLER FRASKRIVELSENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG, OG DA SKAL GARMINS ERSTATNIGSANSVAR VÆRE BEGRENSET I DEN GRAD SLIKE FRASKRIVELSER ELLER BEGRENSNINGER ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV. MED MINDRE DET IKKE ER EKSKLUDERT I VILKÅRENE OG BETINGELSENE FOR SLUTTBRUKERE, SKAL DETTE IKKE I NOE TILFELLE OVERSTIGE SUMMEN AV PRISEN SOM BLE BETALT AV BRUKEREN ÅRET FØR.

9. Brukeransvar

9.1 Brukeren samtykker i å følge svensk eller lokal lovgivning og Easyhunt-retningslinjene knyttet til materialet som finnes i og på Easyhunts servere, og formålet de brukes til. Dette omfatter også koblinger til objekter som er i strid med disse forskriftene. Brukeren må også overholde lovene i landet de bor i, og destinasjonslandet som materialet er beregnet for, samt reglene for Internett-domenet som brukes.

9.2 Brukeren forplikter seg til å ikke skaffe seg uautorisert tilgang til Easyhunts servere som er koblet til Internett, eller Easyhunt som helhet, og ikke bruke flere datamaskinressurser enn det som er tildelt vedkommende i henhold til abonnementet.

9.3 Brukeren er ansvarlig for alle handlinger som utføres via kontoene sine i form av korrespondanse, blant annet feil sending av e-post og alle tilknyttede aktiviteter.

9.4 Brukeren er ansvarlig for all informasjonen som publiseres på nettsidene og lagringsområdene sine og andre steder på Easyhunts servere.

9.5 Brukeren kan ikke videreselge tjenesten.

9.6 Brukeren må varsle Easyhunt skriftlig om eventuelle endringer av fakturaadresse og telefonnummer.

9.7 Brukeren må ikke bruke tjenesten på en måte som krenker en persons personvern eller sikkerhet.

10. Internett-retningslinjer

10.1 Brukere må ikke engasjere seg i upassende bruk av Internett eller tjenesten. Easyhunt forbeholder seg retten til å tolke disse vilkårene i henhold til denne kontrakten.

10.2 Easyhunt forbeholder seg retten til å avgjøre om brukerens informasjon på Easyhunts servere er upassende.

10.3 Materialer som Easyhunt mener er upassende, omfatter pornografi, alt som krenker en persons personvern eller sikkerhet, rasisme og andre materialer som kan krenke eller skade andre.

10.4 Easyhunt er autorisert til å inspisere brukerens informasjon på serverne sine. Hvis brukeren bryter abonnementsavtalen, forbeholder Easyhunt seg retten til å blokkere, fjerne eller slette informasjon som anses som upassende. Hvis bruddet anses som alvorlig, kan brukeren bli nektet, helt eller delvis, å bruke tjenesten.

11. Tvister

11.1 Hvis det oppstår en tvist, må partene i første omgang prøve å løse tvisten gjennom forhandlinger og bli enige om en avtale. Hvis partene ikke blir enige om en avtale, skal tvisten prøves i Stockholms tingrett i Stockholm i Sverige.

12. Force majeure

12.1 Easyhunt skal løses fra denne kontrakten hvis Easyhunt blir forhindret eller vesentlig negativt påvirket av omstendigheter som Easyhunt ikke med rimelighet kan kontrollere eller forutsi – som kriger, statlig inngripen, sivile uroligheter og restriksjoner på energiforsyning, forbud, restriksjoner, tapsforhold, ulykker eller manglende leveranser fra leverandører eller lignende situasjoner.

Easyhunt AB, Box 2032, 436 02 Hovås, Sverige, [email protected]