Användarvillkor för Easyhunt-slutanvändare

1. Allmänt

1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan dig som kund (”användaren”) och Easyhunt AB (”Easyhunt”) för webbabonnemang och tillhörande tilläggstjänster för appen (Easyhunt-appen).

1.2 Användaren kan vara en fysisk person som är myndig eller juridisk person.

1.3 Detta avtal gäller endast mellan användaren och Easyhunt, inte Apple, Inc. (”Apple”). Oaktat det föregående är användaren införstådd med att Apple och dess dotterbolag är förmånstagare av detta avtal och att Apple har rätt att genomdriva detta avtal mot användaren. Easyhunt, inte Apple, är ensam ansvarig för Easyhunt-appen och dess innehåll.

1.4 Användaren står som garant för att (i) han eller hon inte befinner sig i ett land som är belagt med embargo av den amerikanska regeringen eller har klassats som ett land som stödjer terrorism, och (ii) för att han eller hon inte finns med på någon begränsningslista hos den amerikanska regeringen.

2. Plus-abonnemang

2.1 Förtydligande av PLUS-abonnemangstjänster finns på webbplatsen.

3. Licensens omfattning

3.1 Easyhunt beviljar användaren en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallningsbar licens att använda Easyhunt-appen för användarens personliga, icke-kommersiella ändamål. Användaren får endast använda Easyhunt-appen på Apple-enheter som användaren äger eller kontrollerar och enligt vad som tillåts enligt tjänstevillkoren för App Store.

3.2 Användaren beviljar Easyhunt en obegränsad, icke-återkallelig, överförbar och royaltyfri licens med vilken Easyhunt kan använda, på det sätt de anser lämpligt, allt material, oavsett format, som överförts till eller på annat sätt gjorts tillgängligt i Easyhunt-appen.

4. Avtal

4.1 Avtalet och beställningen är bindande i enlighet med det aktuella priset vid inköpstillfället.

4.2 Avtalet gäller i 12 månader och förnyas automatiskt med ytterligare 12 månader.

4.3 Uppsägning av abonnemanget måste göras 14 dagar innan avtalet löper ut. Uppsägningen görs via en länk på hemsidan.

4.4 Om användaren, eller medlemmarna i användarens jaktlag, som använder PLUS-abonnemang bryter mot någon av artiklarna i avtalet förbehåller sig Easyhunt rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att återbetala det betalda priset.

4.5 Easyhunt förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor.

5. Abonnemangsavgifter

5.1 Användaren måste betala det aktuella priset i euro eller lokal valuta för tjänsten vid det datum då transaktionen sker. Avgifter betalas årligen i förväg. Betalningen får inte ske senare än förfallodatumet. Easyhunt har rätt att ta ut en administrationsavgift för påminnelser.

5.2 Påminnelseavgiften är 6 euro eller motsvarande i lokal valuta.

5.3 Easyhunt förbehåller sig rätten att höja abonnemangsavgifter om ytterligare medlemmar läggs till i jaktlaget.

5.4 Användaren måste omgående skriftligen meddela Easyhunt om denne anser att en faktura är felaktig. Om detta inte görs inom 10 dagar från fakturadatumet förverkar användaren rätten att invända.

5.5 Abonnemangsavgifter återbetalas endast vid allvarliga tjänstestörningar som orsakas av Easyhunt. Återbetalade avgifter motsvarar varaktigheten för tjänstestörningen och baseras på tillämpliga abonnemangsavgifter. Återbetalningar kan inte vara större än den senast betalda abonnemangsavgiften.

5.6 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte aktuella avtal.

6. Returer

6.1 Köparen har möjlighet att häva köpet inom 14 dagar efter köpet. Skicka ett e-postmeddelande till [email protected] och säg att du vill häva köpet, lagets namn och ditt användarnamn. Pengarna kommer att returneras inom 30 arbetsdagar.

7. Överföring av abonnemang

7.1 Användaren kan överföra ett abonnemangsavtal efter samtycke från Easyhunt. Överföringen och samtycket måste ske skriftligen.

8. Easyhunts ansvar

8.1 Easyhunt är inte ansvarigt för användarens innehåll på Easyhunt-servrar eller användarens användning av Easyhunt-appen.

8.2 Easyhunt kan inte hållas ansvarigt för att betala skadestånd relaterat till användarens innehåll på Easyhunt-servrar eller användarens användning av Easyhunt-appen.

8.3 Easyhunt är inte ansvarigt för eller återbetalar inte abonnemangsavgiften för skador som orsakas av fel på maskinvara eller programvara på Easyhunt-servrar eller vid skadlig åtkomst till Easyhunt-servrar för att förstöra, göra intrång på eller ändra information som finns på servrarna.

8.4 Easyhunt har rätt att ta bort inaktiva konton som inte har varit inloggade på 18 månader.

8.5 Easyhunt förbehåller sig rätten att korrigera fel i prislistor och annan information som kan påverka abonnemangsavgiften.

8.6 Easyhunt, inte Apple, ansvarar för att hantera eventuella anspråk från användaren avseende Easyhunt-appen eller användningen av den, inklusive, men inte begränsat till: (i) alla anspråk på produktansvar, (ii) anspråk på att Easyhunt-appen inte uppfyller tillämpliga juridiska krav eller regelkrav och (iii) anspråk som uppstår under konsumentskydd eller liknande lagstiftning.

8.7 Easyhunt tillhandahåller grundläggande underhåll eller support för Easyhunt-appen men är inte skyldiga att tillhandahålla mer underhåll eller support än vad som krävs enligt gällande lag. Easyhunt, inte Apple, är skyldigt att tillhandahålla sådana underhålls- eller supportanspråk.

8.8 Easyhunt friskriver sig från alla garantier om Easyhunt-appen i den utsträckning som lagen tillåter. I den utsträckning en garanti gäller enligt lag som inte kan friskrivas från, ska Easyhunt, inte Apple, vara ensamt ansvarig för denna garanti.

8.9 Easyhunt är inte skyldigt att ersätta eller försvara användaren med avseende på eventuella anspråk från tredje part som uppstår eller är relaterade till Easyhunt-appen. I den utsträckning Easyhunt är skyldiga att betala skadeersättning enligt tillämplig lag ska Easyhunt, inte Apple, vara ensamt ansvarigt för utredningen, försvaret, uppgörelsen och betalningen av eventuella påståenden att Easyhunt-appen eller din användning av den inkräktar på tredje parts immateriella rättigheter.

8.10 EASYHUNT ELLER DESS LICENSGIVARE SKA INTE NÅGONSIN HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL TILLFÄLLIGA ELLER EXEMPLARISKA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VINSTFÖRLUST ELLER SKADOR PÅ GRUND AV DATAFÖRLUST ELLER AVBROTT I AFFÄRERNA) TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA EASYHUNT-APPEN OCH INNEHÅLLET VARE SIG BASERAT PÅ GARANTI, KONTRAKT, KRÄNKNING ELLER ANNAN JURIDISK TEORI, OCH VARE SIG GARMIN UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER INTE. VISSA LÄNDER, STATER ELLER JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVARSSKYLDIGHET FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM ORSAKATS AV GROV FÖRSUMLIGHET, PERSONSKADA ELLER DÖDSFALL, ELLER FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTANDE KANSKE INTE GÄLLER DIG, OCH DÅ SKA GARMINS ANSVARSSKYLDIGHET BEGRÄNSAS SÅ LÅNGT SÅDANA UTESLUTANDEN ELLER BEGRÄNSNINGAR ÄR TILLÅTNA ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. OM DET INTE UTESLUTS I SLUTANVÄNDARVILLKOREN FÅR INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA SUMMAN AV DET PRIS SOM BETALATS AV ANVÄNDAREN FÖREGÅENDE ÅR.

9. Användarens ansvar

9.1 Användaren samtycker till att följa svensk eller lokal lagstiftning och Easyhunts policyer gällande materialet i och på Easyhunt-servrar och det syfte de används för. Detta inkluderar länkar till objekt som bryter mot dessa regler. Användaren måste även följa lagarna i det land där han eller hon bor och destinationslandet som materialet är avsett för, samt reglerna för den internetdomän som används.

9.2 Användaren åtar sig att inte göra obehörigt intrång i Easyhunts servrar som är anslutna till det offentliga internet, eller Easyhunt som helhet och inte använda fler datorresurser än vad som allokeras i abonnemanget.

9.3 Användaren är ansvarig för alla handlingar som utförs via sina konton i form av korrespondens, inklusive felaktig sändning av e-post och alla tillhörande aktiviteter.

9.4 Användaren är ansvarig för all information som publiceras på sina webbplatser, som finns i lagringsutrymmen och andra platser på Easyhunts servrar.

9.5 Användaren får inte sälja vidare tjänsten.

9.6 Användaren måste skriftligen meddela Easyhunt om eventuella ändringar i faktureringsadress och telefonnummer.

9.7 Användaren får inte använda tjänsten på ett sätt som inkräktar på någon persons sekretess eller säkerhet.

10. Internetpolicy

10.1 Användarna får inte använda internet eller tjänsten på ett olämpligt sätt. Easyhunt förbehåller sig rätten att tolka dessa villkor i enlighet med detta avtal.

10.2 Easyhunt förbehåller sig rätten att avgöra om användarens information som finns på Easyhunt-servrarna är olämplig.

10.3 Material som Easyhunt anser vara olämpliga omfattar pornografi, allt som inkräktar på en persons integritet eller säkerhet, rasism och annat som kan orsaka brott eller skada.

10.4 Easyhunt har behörighet att inspektera användarens information som finns på dess servrar. Om användaren bryter mot abonnentavtalet förbehåller sig Easyhunt rätten att blockera, ta bort eller radera information som anses olämplig. Om brottet anses vara allvarligt kan användaren stängas av, helt eller delvis, från användning av tjänsten.

11. Tvister

11.1 Vid tvist måste parterna i första hand försöka lösa tvisten genom ömsesidiga förhandlingar och överenskommelse. Om ingen överenskommelse nås ska tvisten prövas i Stockholms tingsrätt i Stockholm, Sverige.

12. Force Majeure

12.1 Easyhunt ska befrias från att fullgöra det här avtalet om Easyhunt förhindras eller påverkas väsentligt negativt av någon omständighet som Easyhunt inte rimligen kan kontrollera eller förutsäga, till exempel krig, myndighetsingripande, civila oroligheter och begränsningar gällande energiförsörjning, förbud, restriktioner, förlustvillkor, olycka, eller brist på leveranser från leverantörer eller liknande händelser.

Easyhunt AB, Box 2032, 436 02 Hovås, Sweden, [email protected]